रुद्राक्ष

Back to homepage

गणेश रुद्राक्ष

गौरी शंकर रुद्राक्ष

गौरी गणेश रुद्राक्ष

एक मुखी रुद्राक्ष

दो मुखी रुद्राक्ष

तीन मुखी रुद्राक्ष/नेपाली

चार मुखी रुद्राक्ष

पञ्च मुखी रुद्राक्ष

छः मुखी रुद्राक्ष

सात मुखी रुद्राक्ष

आठ मुखी रुद्राक्ष

नौ मुखी रुद्राक्ष

दस मुखी रुद्राक्ष

ग्यारह मुखी रुद्राक्ष

बारह मुखी रुद्राक्ष

तेरह मुखी रुद्राक्ष

चौदह मुखी रुद्राक्ष

पंद्रह मुखी रुद्राक्ष